Közzétételi lista

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete alapján, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Száraz Gergely

Telefon:+36-30/425-5118
E-mail: szaraz.gergely@hvszzrt.hu

 


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete  alapján

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
Adatvédelmi - adatbiztonsági szabályzat pdf

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok  Archívumok
Adat    
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszámok: (62) 530-930
Fax: (62) 530-990
E-mail cím: hvszzrt@hvszzrt.hu
Honlap: www.hvszzrt.hu
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálata:
Cím:6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszám(ok): (62) 530-993 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti felépítés

 

 
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szervezeti Egység
Telefon
Email
Katona Antal Vezérigazgató
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Takácsné Kovács Mónika Ingatlankezelési részegységvezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Varga Ferenc
Távfűtési részegységvezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Pintér Éva
Gazdasági vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Varga Tibor Informatika részegységvezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Sebők-Papp Imre
Igazgatóság elnöke
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Kis János Tibor Igazgatóság alelnöke
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Lévainé Petkó Edit
Igazgatóság tag
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Szabó Ferenc
Igazgatósági tag
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Szabó Gábor Igazgatósági tag 62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu

 

 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélkapcsolati vezető:
Pintér Éva
Gazdasági vezető
Telefon: 62/530-930
Email: hvszzrt@hvszzrt.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 7:30 - 15:30
Péntek: 7:30 - 12:00
 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége nem releváns  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns  
     
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A gazdálkodó szervezet adatai
 
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye nem releváns  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Felügyeleti szervek adatai
 
 
 
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Archívumok
Adat    
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Szervezeti és Működési szabályzat - 2023. augusztus pdf
   
Adatvédelmi szabályzat - 2022. június pdf
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven nem releváns  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns  
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns  
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Távhő szolgáltatás Tartalma: hő, használati melegvíz, gyógyvíz

Távhő Üzletszabályzat - 2019. pdf

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Személyszállítás Üzletszabályzata

Hódmezővásárhely közterületein közúti járművel történő várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete: 2022. július 1. napjától érvényes várakozási díjak, bérletek, költségek

pdf

 

 
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Név Formátum Adatkezelés célja
Cin Integrált Ügyviteli Rendszer elektronikus archíválás
Visual Apolló Rendszer elektronikus számlázás, könyvelés, pénztár
DMS One elektronikus elektronikus-iratkezelés
Nort elektronikus parkolási rendszer
 
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke nem releváns  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza nem releváns  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények nem releváns  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

 

Pályázati információ 2023 I. negyedév pdf
Pályázati információ 2023 II. negyedév pdf
Pályázati információ 2023 III. negyedév pdf
Pályázati információ 2023 IV. negyedév pdf

Pályázati információ 2024 I. negyedév

pdf

Pályázati információ 2024 II. negyedév

pdf

 

 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék ellenőrzése során nyilvános megállapítás nem történt.

Energiahivatal a saját honlapján teszi közzé http://www.mekh.hu/

 
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatok megismerésének és teljesítésének rendje szabályzat pdf

 

 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Statisztika-közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás pdf

 

 
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns  
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns  

 

 

III. Gazdálkodási adatok Archívumok
Adat    
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Beszámoló 2023  pdf
   
Üzleti terv 2024  pdf

 

Beszámoló 2022 pdf
Beszámoló 2021 pdf
Beszámoló 2020 pdf
Beszámoló 2019 pdf
Beszámoló 2018 pdf
Beszámoló 2017 pdf
Beszámoló 2016 pdf
Beszámoló 2015 pdf
Beszámoló 2014 pdf
   
Üzleti terv 2023 pdf
Üzleti terv 2022 pdf
Üzleti terv 2021 pdf
Üzleti terv 2020 pdf
Üzleti terv 2019 pdf
Üzleti terv 2018 pdf
Üzleti terv 2017 pdf
Üzleti terv 2016 pdf
Üzleti terv 2015 pdf
Üzleti terv 2014 pdf

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok pdf
pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond nem releváns  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével -
Szerződés lista pdf
pdf
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések nem releváns  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


  

Villamos energia beszerzése 2024

Autóbusszal végzett helyi személyszállítás

 

 

2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

У будь-який час доби оформити кредитку з кешбеком можна на сайті порівняння кредитних карт. Тільки перевірені пропозиції.

Гроші до зарплати або іншими словами позика 25 000 грн допоможе у складній фінансовій ситуації. Без відсотків за першого звернення до МФО.

Звони от менеджеров МФО при получении займ 10 000 грн иногда осуществляются. Но только в том случае, когда нужно что-то проверить.

Найоптимальніший спосіб взяти онлайн позику 2 000 грн - це звернутися до МФО. Заповнюєте анкету в інтернеті та отримуєте гроші на картку.