Közzétételi lista

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete alapján, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Száraz Gergely

Telefon:+36-30/425-5118
E-mail: szaraz.gergely@hvszzrt.hu

 


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete  alapján

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
Adatvédelmi - adatbiztonsági szabályzat pdf

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Rövidített név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy Zsilinszky u. 70. szám.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszámok: (62) 530-930
Fax: (62) 530-990
E-mail cím: hvszzrt@hvszzrt.hu
Honlap: www.hvszzrt.hu
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság ügyfélszolgálata:
Cím:6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszám(ok): (62) 530-993 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 14:00
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti felépítés - 2018. április

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szervezeti Egység
Telefon
Email
Sebők-Papp Imre
Igazgatóság elnöke
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Lévainé Petkó Edit
Igazgatóság tag
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Szabó Ferenc
Igazgatósági tag
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Pintér Éva
Gazdasági vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Varga Ferenc
Távfűtési részegység vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélkapcsolati vezető:
Pintér Éva
Gazdasági vezető
Telefon: 62/530-930
Email: hvszzrt@hvszzrt.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 7:30 - 15:30
Péntek: 7:30 - 12:00
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye -
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Távfűtés: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: http://www.mekh.hu/
 
 
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Szervezeti és Működési szabályzat - 2018. április pdf
Szervezeti és Működési szabályzat - 2017. január pdf
SZMSZ függelékek módosítása - 2018. január pdf
Adatvédelmi szabályzat - 2016. június pdf
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről -
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Távhő szolgáltatás Tartalma: hő, használati melegvíz, gyógyvíz

Távhő Üzletszabályzat - 2019. pdf

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Név Formátum Adatkezelés célja
Cin Integrált Ügyviteli Rendszer elektronikus archív
Visual Apolló Rendszer elektronikus számlázás, könyvelés, pénztár
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Szervezeti Működési Szabályzat 2. pontjában található A ZRT szervezete.
2018.04
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények -
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Közbeszerzési Szabályzat 2016.02.23. pdf

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Energiahivatal a saját honlapján teszi közzé http://www.mekh.hu/
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Szabályzat közérdekű adatok megismerésére - 2016. október 20. pdf

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Adatszolgáltatás - 2020.10.22.

pdf

Adatszolgáltatás - 2020.02.

pdf

Adatszolgáltatás - 2020.01.01

pdf
Adatszolgáltatás - 2019.06. pdf
Adatszolgáltatás - 2019.03. pdf
Adatszolgáltatás - 2018.02. pdf
Adatszolgáltatás - 2017.07.03. pdf
Adatszolgáltatás - 2017.03.29. pdf
Adatszolgáltatás - 2016.01.22. pdf
Adatszolgáltatás - 2015.01.15. pdf
Adatszolgáltatás - 2015.01.01. pdf
Adatszolgáltatás - 2014.06.01. pdf
Adatszolgáltatás - 2013.01.14. pdf
Adatszolgáltatás - 2012.01.13. pdf
Adatszolgáltatás - 2010.11.01. pdf
Adatszolgáltatás - 2010.02.09. pdf
Adatszolgáltatás pdf

 
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -

 

 

III. Gazdálkodási adatok
Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Beszámoló 2010 pdf
Beszámoló 2011 pdf
Beszámoló 2012 pdf
Beszámoló 2013 pdf
Beszámoló 2014 pdf
Beszámoló 2015 pdf
Beszámoló 2016 pdf
Beszámoló 2017 pdf
Beszámoló 2018 pdf

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve -
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével -
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Megnevezés Leírás Szerződések Letöltés
KEOP-4.2.0/B/09-2010-0035 Leírás

Szerződés

 

1. számú melléklet

 

2. számú melléklet


1. számú szerződésmódosítás

pdf

pdf

pdf

pdf

KEOP-5.4.0/12-2013-0024 Leírás

Közszolgáltatási szerződés

1. számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés 1.sz. melléklete cégkivonat közjegyzői hiteles

2. számú melléklet: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. Távhőtermelői működési engedélye

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. Távhőszolgáltatói működési engedélye

3. számú melléklet: 42 2005 távhő rendelet

4. számú melléklet: Távfűtés Üzletszabályzat

pdf

 

pdf

 

 

 

pdf

 

 

pdf

 

 

 

pdf

 

pdf

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
2012. évi Közbeszerzés pdf
KEOP 4.2.0 összegzés pdf
KEOP 4.2.0 összegzés 2. melléklet a 92/2011. NFM rendelethez pdf
Villamos energia beszerzés összegzés pdf
Teljes ellátás alapú villamosenergia szerződés pdf
2013. évi Közbeszerzés pdf
Uszodabővítés összegzés 9. melléklet a 92/2011 NFM rendelethez pdf
Uszodabővítés építési szerződés pdf
2015. évi Közbeszerzés pdf
Teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés pdf
Villamos energia beszerzés összegzés pdf
2017. évi közbeszerzés pdf
Vállalkozói szerződés - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés 1.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
2018. évi közbeszerzés pdf
Vállalkozói szerződés 2.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés 3.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés Népkert áramátalakító - Koltech Kft pdf
2021. évi közbeszerzés pdf
Földgáz közbeszerzés LINK 

 

У будь-який час доби оформити кредитку з кешбеком можна на сайті порівняння кредитних карт. Тільки перевірені пропозиції.

Гроші до зарплати або іншими словами позика 25 000 грн допоможе у складній фінансовій ситуації. Без відсотків за першого звернення до МФО.

Звони от менеджеров МФО при получении займ 10 000 грн иногда осуществляются. Но только в том случае, когда нужно что-то проверить.

Найоптимальніший спосіб взяти онлайн позику 2 000 грн - це звернутися до МФО. Заповнюєте анкету в інтернеті та отримуєте гроші на картку.