Panaszkezelés

 

Panaszos fogyasztó tájékoztatása lehetőségeiről

 

Panaszkezelés részletei

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a fogyasztó neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma, dátum, idő

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A panaszt a beérkezését követően tizenöt napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

Távhőszolgáltatóra vonatkozó előírások

A távhőszolgáltató az ügyfélszolgálat munkarendjét úgy köteles meghatározni, hogy az a felhasználók és díjfizetők részére legalább heti egy alkalommal a szokásos munkaidőn túl is elérhető legyen.

Panaszkezelési Szabályzat megtekintése: pdf

 

Panasz elutasítása esetén a panaszos tájékoztatása a további lehetőségeiről:

Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

Csongrád – Csanád Vármegyei Kormányhivatal – Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Petrik Sándor

E-mail címe: petrik.sandor@csongrad.gov.hu

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 (62) 680 530
Faxszám: +36 (62) 680 531
E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

Az ügyfélszolgálat megközelítése akadálymentesített. Mozgáskorlátozott felvonó a Megyeháza bejáratánál és a belső lépcsőnél is igénybe vehető.

A Fogyasztóvédelmi rezsipontok részletes tanácsadó tevékenységet látnak el, megvizsgálják az ügyet, s amennyiben szükséges igényérvényesítési eljárás kezdeményezése, abban segítséget nyújtanak.

A Csongrád -Csanád Vármegyei Békéltető Testület tevékenysége során eddig is megvalósult, de most törvényi kötelezettségévé vált, hogy a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot adjon a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Ennek eredménytelensége esetén a békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a Fogyasztóvédelemről szóló  1997. évi CLV. tv. 28.§-ban foglaltakat. 

A békéltető testületi eljárásnak célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli, egyezségen alapuló rendezése.

Hogyan veheti igénybe az eljárást a fogyasztó?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület elnökének címzett írásbeli kérelem benyújtásával, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Csongrád-Csanád Vármegyében van.

A Csongrád - Csanád Vármegyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Elnök: Dr. Horváth Károly
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36 (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: +36 (62) 426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Маючи паспорт громадянина України, досить просто отримати кредит на картку в Україні без перевірок. Дзвінки на роботу і родичам не відбуваються.