Szociális alapon bérbe vehető ingatlanok

 

Szociális alapon igényelhető önkormányzati lakás határozott időtartamra

 

Ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok:

pályázati adatlap

 

A pályázati feltételekről az Ügyfeleink menüpont alatt, a letölthető dokumentumok között elérhető aktuális rendelet nyújt tájékoztatást.

 

Lakásigényére adatlap bármikor benyújtható, azonban lakásokra pályázni kizárólag pályázati időszakban lehetséges.

 

A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A Lakásügyi Tanácsadó Testület tesz javaslatot a pályázatok elbírálására vonatkozóan is.

A Testület javaslatát a polgármester elé terjesztik. Itt megszületik a döntés, majd elkészítik a szerződéstervezetet. Ezután időpontot egyeztetünk az ügyféllel, majd a megbeszélt időpontban megtörténik a szerződés aláírása, a lakás átadása. Önkormányzati bérlakás határozott időre szóló szerződés alapján, 6 hónapra adható bérbe (kivéve a szolgálati jogviszony alapján bérbe adott és bérlőkijelöléses lakások), amely alól kivételt a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslata alapján a Polgármester tehet. A bérleti szerződés lejártát követően 6 hónappal hosszabbítható meg, melyre a bérlő kérelme és a Testület javaslata alapján kerülhet sor. A Testület véleménye és javaslata alapján lehetőség van az 1 évre történő meghosszabbításra is.
A bérleti szerződés újból meghosszabbítható, ha a lakásbérleti szerződés lejártakor a bérlő továbbra is megfelel a nyilvántartásba vételnél meghatározott feltételeknek, valamint nem rendelkezik sem lakbér, sem pedig közüzemi díj-tartozással és a szerződéshosszabbítást a Lakásügyi Tanácsadó Testület javasolja.

 

Az adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokkal együtt, amennyiben bármilyen szükséges információ vagy dokumentum hiányzik, hiánypótlásra szólítjuk fel.

Adatlapjaink a letölthető dokumentumok közül letölthetők.

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 
 • az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.