Pályázati felhívás - bérlakások

 
2021. július 01.

Tisztelt Érdeklődő!

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. meghirdeti

BÉRBEADÁSRA

 a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanait

 

Cím

Komfortfokozat

Szobák száma

Alapterület (m2)

Jogcím jellege

Bérleti díj Ft/hó

Dobó Katalin u. 40/5

komfortos

1+1 félszoba

42

szociális alapú

15.876,-

Dr. Rapcsák András út 52. 1/3

összkomfortos

1

29

szociális alapú

18.792,-

Szabadság tér 80. I.lh.3/5

félkomfortos

1

21

szociális alapú

6.804,-

Szabadság tér 80. II.lh.3/2

félkomfortos

1

35

szociális alapú

11.340,-

 

A bérlakások megtekintésére 2021.07.05.-2021.07.16. között, előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.
Kapcsolattartó telefonszám: +3630 935 3983

A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítjük!

Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatán kérhető vagy letölthető az alábbi URL címről: Letölthető nyomtatványok

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2021.07.16. 12:00, A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatán.

A pályázatok nyertesével az Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 6 hónap időtartamra bérleti szerződést köt a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletében leírtak alapján:

 

I. fejezet

A lakásbérlet létrejötte

3. A lakáskérelem benyújtásának feltételei

4. §

(1) Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet - jogcímtől függetlenül - az nyújthat be, illetve bérleti szerződés azzal a nagykorú személlyel köthető, aki

a) nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával és a kérelem benyújtásakor nincs részben vagy egészben, a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga

b) a leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző három éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt és

c) Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy nem az Ltv. 25. § alapján történt felmondás miatt szűnt meg.

II. fejezet

Szociális helyzet alapján történő elhelyezés

4. Pályáztatás szociális helyzet alapján

5. §

(1) A bérbeadó lakást szociális helyzet alapján a pályázó és vele együttköltöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyaira figyelemmel elsősorban pályázati úton adhat bérbe.

(2) Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot az a nagykorú európai uniós állampolgár jogosult beadni:

a) aki – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően - három éves Hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik; vagy

b) aki Hódmezővásárhelyen – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően – 3 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, illetőleg egyéb kereső tevékenységet folytat és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik és

c) a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott lakások pályáztatása esetén, akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének 50 %-át eléri, de a két és félszeresét nem haladja meg és az ingatlan, ingó, továbbá a vagyoni értékű jogainak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum ötvenszeresét nem haladja meg. Ingatlantulajdonnal rendelkező pályázó esetében nem kell figyelembe venni az egyeneságbeli felmenő haszonélvezeti jogával terhelt legfeljebb egy ingatlant, ingatlanrészt, ha azt nem a pályázó használja, és a jogos lakásigény mértékét nem éri el.

d) aki és a vele költöző minden nagykorú, cselekvőképes személy az 6. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmek közül valamelyikkel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, és

e) aki a maga és a családja lakhatását önerőből biztosítani nem képes és

f) aki a pályázati feltételeket elfogadja.

(3) A Hódmezővásárhelyi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán eltöltött időt az igénybejelentés elbírálása során úgy kell tekinteni, mintha azt az igénybejelentő munkaviszonyban töltötte volna, feltéve, ha a tanulmányainak befejezését követően folyamatosan Hódmezővásárhely közigazgatási területén végez munkát. Folyamatos munkaviszonynak kell tekinteni, ha a pályázó munkaviszonya megszakadt és ez idő alatt az illetékes Hódmezővásárhelyi munkaügyi szervezettel együttműködött vagy vállalkozói tevékenységet folytatott.

(4) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe a pályáztatott lakás annak a pályázónak, aki:

a) az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szolgálati lakásban történő elhelyezést - illetőleg korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 6 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott

b) lakásban bérlőtárs,

c) bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga neki felróható okból szűnt meg,

d) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,

e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl.

(5) A (4) bekezdés vonatkozásában pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együtt költöző személyeket is érteni kell.

(6) Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak be. A bérbeadáskor történő bérlőtársi jogviszony létesítésének feltétele, hogy a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek nevezettek külön-külön is megfeleljenek.

11. §

(1) Lakáskérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A lakáskérelmeket és a benyújtott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és vizsgálja ki. A Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el a pályázatokat.

 

A nem lakóingatlanok az alábbi linken megtekinthetők:

Egyéb nem lakáscélú ingatlanok